Tag Archives: những người có bệnh

Week 1: CẢM NHẬN VỀ THAM VẤN TÂM LÝ

Những ý nghĩ ban đầu của tôi. Tưởng tượng của tôi ban đầu là tham vấn tâm lý chỉ dành cho những người có bệnh, những người có vấn đề tâm thần, hoặc chí ít là những người mang bệnh trầm cảm chứ những việc hàng ngày cho dù có đau buồn đến mấy, thời gian sau sẽ hết thôi ...

Read More »